Sajtóközlemény a 2019. május 29-i képviselő-testületi ülésről

A pusztaszabolcsi Képviselő-testület 8 fővel kezdte az ülését. A szakadó zápor ellenére számos meghívott vendég és érdeklődő volt a nyílt ülésen. A napirendi pontok előtt a két ülés közt történt eseményeket egészítette ki Csányi Kálmán polgármester. Többek között azzal, hogy a sportpálya végre Önkormányzati tulajdonba kerül, hogy egy vastalanító berendezés beszerzésével kapcsolatban folynak tárgyalások a cikolai vízbázis korszerűsítése érdekében.

Szeptember elejétől az étkezési térítési díj inflációs ráta szerinti emelésére került sor a Faunus Kft. által beadott kérelem alapján.

Kártérítési igényt fogalmazott meg egy helyi lakos a Kisebbségi Cigány Önkormányzat segítségét kérve egy a tulajdon elleni szabálysértésben. A 3 év óta húzódó, bíróság által is kezelt ügyben az Önkormányzat addig nem ad kártérítést, amíg a bíróság erre nem kötelezi. A kártérítést igénylő bírósági úton érvényesítheti követeléseit.

A Sport utca 2/2. I. és II. önkormányzati tulajdonú üzlet bérleti szerződésének felmondását elfogadta a testület. Mivel a bérlőnek kártérítési igénye van, ezeket a pontos meghatározás után újra fogja tárgyalni a testület.

Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 200 ezer Forintos támogatási kérelmét rendezvény-szervezésre (Pusztaszabolcsi Lovasok Társasága- Szüreti felvonulás) elfogadták.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat beadására. A pályázathoz szükséges 2,2 Millió Forint önrészt biztosítani, a támogatás összege így közel 13 Millió Forint lenne. A pályázatból az alábbi beruházásokat lehetne kivitelezni: Honvéd u. aszfaltozása 205 méter hosszan, Kossuth utca Velencei és a Széchenyi utca közötti szakasza 128 méter hosszan, és a Kossuth utca Széchenyi és Szilágyi u közötti szakasza 132 m hosszan.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása elfogadásra került, az előző évi pénzmaradvány összegét az intézmények maguk által meghatározott célokra használhatják fel.

A május a beszámolók időszaka a hivatalban, így napirendként tárgyalták és elfogadták a 2018. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót, a Polgármesteri Hivatal részletes beszámolóját a hivatal 2018. évi munkájáról, és a elfogadták a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról készült átfogó értékelést is.

A Szabolcsi Nyári Fesztivál előkészületeiről szóló tájékoztatást részletesen tárgyalta a testület.

Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság és Pusztaszabolcs Város Önkormányzata közötti bérlőkijelölési jog gyakorlása című szerződés aláírására felhatalmazta a testület a polgármestert. Az ingatlan bérbe adható lesz az Önkormányzat által, amennyiben igény esetén rendőrségi dolgozó részére biztosítanak majd másik ingatlant Pusztaszabolcson.

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda alapító okiratának módosítását elfogadta a testület, melyre azért volt szükség, hogy az óvoda Manóvár telephelyén 100 főről 125 főre emelhesse a felvehető gyerekek létszámát szeptembertől.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy részt vesz a Praxis I. című programban, mely segítséget fog nyújtani abban, hogy a 2. háziorvosi körzet is működhessen szeptembertől Dr. Várnagy Emese doktorral.

A 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó óvodatej programot elfogadták, így szerződést kötnek a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.-vel.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításra került.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak vasúti felújítás- és vágányzár idejére- történő forgalomkorlátozása ügyében folyamatos egyeztetések zajlanak a lehetőségek feltárásával. A napirendi ponttal kapcsolatosan nem csak a forgalomkorlátozás, hanem egy esetleges aszfaltozás is szóba jöhet, amennyiben a határidők és az önkormányzat anyagi lehetőségei is adottak lesznek. Ezzel kapcsolatosan rendkívüli testületi ülésre is sor kerülhet hamarosan. Az elfogadott döntés szerint az Akácfa és a Május 1 utca esetén a lezárt időszakra egyirányúsítás és súlykorlátozás lesz bevezetve.

Változási vázrajz a 701/3-5 és 702/23-30 hrsz. földrészletek egyesítésére a Zöld Város projekt kivitelezésének előkészítése miatt volt szükség.

A hatályos településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosítás című napirendi pontnál a NIF, mint kivitelező kérte a Helyi Építési Szabályzat módosítását, a kivitelezési tervek és a szabályzatban rögzített eltérések összehangolására, hogy a vasúti 40-es vonalat át lehessen építeni a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítása érdekében.

Önkormányzati rendeletet helyeztek hatályon kívül, ami az elektronikus ügyintézés szabályairól szólt, mert a rendelet elfogadása óta magasabb jogszabály rendelkezik a szabályzatról.

Tóth Anita önkormányzati elvi földterület-vásárlási kérelmét elfogadta a testület.

Az Inter Travel Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról hoztak döntést a képviselők, a helyi járatos busz költsége emelkedett, ezt az önkormányzat téríti meg a vállalkozónak.

Napraforgó Klub kérelemben jelezte, hogy ingóságaikat a Védőnői Szolgálat épületéből az Egészségügyi Centrumba helyezhessék át.

Vörösmarty Utca 26. telekrész megvásárlásáról döntött a testület, hogy a II. sz. átemelő áthelyezésekor a tulajdonosi jogviszonyok is rendezettek legyenek.

József Attila Általános Iskolához tartozó energetikai hatékonyságnövelő pályázat kivitelezése kapcsán a költségek megnövekedéséről és a többletköltségek költségvetési biztosításáról döntöttek a képviselők.

Az Agárdi Popstranddal az idei évben is szerződéskötésre kerül sor, hogy a pusztaszabolcsi lakosok 50%-os kedvezménnyel vehessenek részt a nyári koncerteken.

Pusztaszabolcs, 2019. május 30.

Csányi Kálmán
polgármester