Tájékoztatás az ásott vagy fúrt kutak engedélyezéséről

A jegyzők hatáskörébe a házi ivóvízigényt vagy a háztartási igényt kielégítő ásott, fúrt kutak tartoznak, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

1. Nem érinthet a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet (DRV Zrt. tájékoztatása szerint Pusztaszabolcson nem érintettek a karsztvizek és rétegvizek.)
2. A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel.
3. A kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni.
4. A vízilétesítmény csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.
5. A kútra magánszemély kér engedélyt.
6. Háztartási igények (öntözés, medence stb.) vagy ivóvízigényre használják.
7. A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.
Összefoglalva az alábbi engedélyeket lehet kérni:
A/ 1992. február 15. napja után létesült minden kútra vízjogi engedélyt kellett volna kérni, így ezért ezekre fennmaradási engedély adható ki.
B/ 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetén
- arra az ásott kútra, mely jogszerűen létesült írásbeli engedély nélkül, üzemeltetési engedély kell,
- arra az ásott kútra, melyre létesítésekor engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedély kell,
- minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.
Tehát a kutakra vagy fennmaradási vagy üzemeltetési engedélyiránti kérelmet lehet benyújtani, illetve az ügyfél a kút megszüntetése iránti kérelmet nyújthat be.
A kutak fennmaradási engedélyezése hatósági ügy, melynek illetéke az Illetéktörvény alapján jelenleg 3000,- Ft. A kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő: nyomtatványon vagy elektronikus úton (ügyfélkapun).

A kérelemnek tartalmaznia kell az ellenőrzési tervdokumentációt (41/2017.(XII.29.) BM rendelet), melyet kizárólag kút tervezésére vagy kút kivitelezésére jogosult műszaki szakember készíthet el (101/2017. (XII.23.) KvVM rend.).
A kérelemben igazolnia kell az ügyfélnek a közmű kezelőjének hozzájárulását abban az esetben, ha a kút közművet érint, továbbá az ingatlantulajdonos írásbeli hozzájárulását, ha az ingatlan nem a kutat létesítő tulajdona.
Kérelmet nyújthat be mint ügyfél: a létesítő, az ingatlan tulajdonosa, illetve akinek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joga van (pl. haszonélvező). Az ügyintézési határidő: 60 nap. Az eljárás során felmerült költségeket a kérelmező viseli és előlegezi.
Amennyiben a fennmaradási engedély megadható, fő szabály szerint elsődlegesen a kivitelezővel, másodlagosan a létesítővel szemben vízgazdálkodási bírságot kell kiszabni a fennmaradásról rendelkező határozatban. DE: Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő (kivitelező nem) aki 2018. január 1. előtt engedély nélkül/vagy engedélytől eltérően létesített kutat, ha az engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és a jogszabályi feltételek fennállnak!
Fentieken túl, amennyiben a kút vízgazdálkodási, környezetvédelmi vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással nem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett az építtetőt a kút megszüntetésére kell kötelezni.
A jegyző hatósági határozata ellen fellebbezésnek van helye, melyet a megyei kormányhivatal bírál el. A végrehajtás foganatosítása is jegyzői hatáskör. Ezen felül a vízilétesítményekről a jegyzőnek nyilvántartás kell vezetni.
A kérelmi nyomtatványok letölthetők a www.pusztaszabolcs.eu honlapról vagy személyesen átvehetők a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán ügyfélfogadási időben.

2018. október 31.
/: Dr. Nagy Éva :/ s.k.
Pusztaszabolcs Város Jegyzője