TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2017. évben módosításra került, mely módosítás 2018. január 1. napjától lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt (kút), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi a lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban és az engedély megadásának feltételeit biztosítja.

 

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Azon esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre vagy az engedélytől eltérő módon került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) alapján a jegyző engedélye szükséges:

olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátását szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel;

épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

nem gazdasági célú vízigény; (= minden olyan vízigény gazdasági célú vízigénynek minősül, amely a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. Ilyen lehet a locsolás, az állatitatás, vagyis nem a saját háztartási igényét elégíti ki, hanem a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.)

az 1)-2) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez és fennmaradásához és megszüntetéséhez.

 

Összefoglalva: -    a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, (max. 20 m mélységű)

500 m3/év vízigénybevétel alatti,

a kút épülettel rendelkező ingatlanon található,

magánszemély a kérelmező,

a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és NEM gazdasági célú vízigényt.

Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a kút fennmaradási engedélyezési eljárása nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik!!!

 

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól!

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációk tartalmáról szóló 41/2017 (XII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rend.) szerint. A tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara ere feljogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik (101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szabályozza)

FONTOS!! A fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra, vagyis minden olyan kútra vonatkozóan kell fennmaradási engedélyt kérni, amelyet korábban engedély nélkül létesítettek!!!

 

Bírság

A vízgazdálkodási bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedhet. A természetes személyre kiszabható bírság összege maximum 300.000,- Ft lehet. A Vgtv. mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása (2017) előtt létesítettek kutakat, azonban aki 2018. december 31. napjáig nem kérelmezi a fennmaradási engedélyt az engedély nélküli kútra, azok részére 2019. január 1-jétől bírság kiszabására kerül sor.

 

A kérelem formanyomtatvány(ok) Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának honlapjáról letölthető(ek). A kérelmet Pusztaszabolcs Város Jegyzőjéhez kell benyújtani 2018. december 31. napjáig.