Sajtóközlemény a Képviselő-testület 2018. augusztus 29-i üléséről

A nyár utolsó testületi ülését hosszúnak tűnő szünet előzte meg. A Nyári Fesztivál előkészületei és programjai, a nyári szabadságok miatt ez már régóta megszokott dolog. Rendkívüli Képviselő-testületi ülésre sem került sor. Épp ezért nagyon sok napirendi pontot tárgyaltak, több pontot azonnal kellett tárgyalni, nem lehetett áttenni egy hónappal későbbre. Ennek hangot is adott több képviselő, akik szerint túl sok anyag került asztalra. Polgármester elmondta, hogy ezek folyamatban lévő ügyek, mindenről lehetett már tudni, hogy előbb-utóbb dönteni kell benne, s a bizottsági üléseken szóban tájékoztatta a jelen lévő képviselőket.

Napirendek előtt szóba került, a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola igazgatói posztjáról szóló tankerületi döntés. Polgármester úr hosszasan magyarázta, hogy a véleménye ellenére hoztak döntést, ő, mint az Önkormányzat vezetője nem állt módjában befolyásolni, sem tanácsolni sem a Kliknek, sem a Tantestületnek, Kocsis József Igazgató úr augusztus 13-i döntése után, hogyan alakuljon, és hogyan lenne a legjobb az igazgatói poszt megoldása. Hivatalos tájékoztató 2018. augusztus 27-én érkezett az Önkormányzathoz.

Szóbeli kiegészítést tett az augusztusi balonyi napokra utazott küldöttségtől Csányi Kálmán. Czöndör Mihály és Czöndör Mihályné Katalin a Balony és környékén végzett értéktári felmérésében kiemelkedő szerepet vállalt, ezért Balony község kitüntetésben részesítette őket a falunapon. A kitüntetést Matus Frigyes polgármester adta át.

Kérdések, interpellációk között Paál Huba felvetette, hogy többször előfordult már és a településen is sokan tapasztalják, hogy a tüzelési napokon nem mezőgazdasági hulladékot, hanem sokszor rákkeltő szemetet is égetnek. Válaszként azt a megoldást javasolta a polgármester, hogy a tűzoltóságot kell értesíteni ilyen esetben, akik a megfelelő bírságot kiszabják a nem megfelelő égetés miatt. A Spar kamion által megrongált villanyoszlopot el kellett távolítani, ezért a közterületen a Sport u. – Gépállomás utca szakaszon nincs világítás. A szolgálgatótól sem kapott semmilyen tájékoztatást a helyreállításról az Önkormányzat.

Czöndör Mihály képviselő nehezményezte, hogy az illegálisan lerakott szemét, melyet magántulajdonra raknak le, nem számolható fel. Dr. Nagy Éva jegyző elmondta, hogy nem teljesen tehetetlenek az ügyben, több esetben is folyik az eljárás. Arra kéri a lakosságot, hogy ne engedélyezzék, hogy építési törmeléket, hulladékot helyezzenek el az ingatlanukon.

Első napirendi pontként tárgyalták a fogorvosi feladat-ellátási szerződés felmondását. Meghívott vendégünk Udvardy Balázs a FOG-ÁSZ Bt cégvezetője elmondta, hogy Udvardyné dr. Tóth Marianna Anikó a fogorvosi teendőket 2019.01.31-ig fogja ellátni. A kérelemben családi okokra hivatkozott, ezért nem tudta a feladatot a továbbiakban ellátni. Egyúttal kéri, hogy módosítsák (2. napirendi pont) a fogorvosi alapellátásra vonatkozó szerződésnek azt a részét, mely a nyitvatartási időt szabályozza.

Dr. Ander Klára háziorvosi feladat ellátási szerződés felmondásáról volt szó. A doktornő levélben egészségügyi és családi okokra hivatkozva kérte a szerződés megszüntetését. A testület úgy határozott, hogy közös megegyezéssel 2018. november 30-ig kell ellátnia a körzeti háziorvosi teendőket. December 1-jétől az Önkormányzatnak kell a feladatot ellátni, amelyet helyettesítő orvossal fognak megoldani.

Pusztaszabolcs ivóvíz és szennyvízközmű szerződések 2033-ig történő módosítását levették a napirendről, azonban a közmű rendszerek gördülő fejlesztési tervét elfogadta a testület.

A Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 2018. I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadta a Képviselő-testület és köszönetét fejezi ki a Településfejlesztési és Értéktár Bizottságnak és a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványnak egész éves szorgalmas és eredményes munkájáért.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását jóváhagyta a testület. A módosítást a korábban elfogadott határozatok átnézése miatt és „A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében c. TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 pályázat előlegként megnyert 4,5 millió Forint miatt kellett újra áttervezni.

A 2018. évi költségvetési év félévi zárását elfogadta a Képviselő-testület.

A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított házi segítségnyújtás kapacitás bővítését tárgyalták. Tekintettel a házi segítségnyújtás iránt megnövekedett igényre, a gondozói létszámot egy fővel szükséges lesz megemelni.

Felsőcikolapuszta ivóvízhálózatnak kiépítése tárgyában közbeszerzési eljárás kiírására van szükség, melyet a Képviselő-testület jóváhagyott.

A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportszám bővítésére van szükség a 2018/2019-es nevelési évtől. Az 9. óvodai csoportot a Manóvár Óvodában fogják megnyitni. A megnövekedett személyi feltételek finanszírozását az önkormányzatnak nem kell saját forrásból kiegészíteni, mert az állami támogatás fedezet nyújt rá.

Könyvelési feladatok érdekében a munkamegosztási megállapodások vizsgálták felül a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde, a Könyvtár és Művelődési Ház és a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény között, ezt a napirendi pontot elfogadta a Képviselő-testület.

Telekalakítási kérelemmel kapcsolatos napirendi pontnál Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja korábbi álláspontját, és nem támogatja, hogy a Szabolcs ligeti telek értékesítésre kerüljön, az elbirtoklással nem ért egyet.

Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 42-49. épület mögötti garázssor lakóinak kérelme alapján a garázssorhoz 1 db 30 km/h-ás „Sebességkorlátozás” táblát és két darab a „Gyalogosok” veszélyt jelző táblát helyeznek ki.

A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány támogatást kért 130 ezer Forint összegben az „Idősek Világnapja alkalmából Szabolcsi Kincses Kalendárium megjelentetése” céljából. A kérelmet a testület elfogadta és támogatja.

A Szabolcspuszta ivóvíz kérelméhez kapcsolódó szerződéseket tárgyalta a testület, hogy az ott lakók részére ivóvizet tudjanak biztosítani az Agrár Zrt. segítségével.

Útépítési munkák kezdődnek a Pusztaszabolcs, Zrínyi Miklós utca Dobó István utcáig terjedő szakaszán és a Szent Imre utca-Adonyi út-Arany János utca közötti (játszótér) 185 m-es szakaszán is. Egyúttal 5 db forgalomcsillapító küszöb (fekvőrendőr) kialakítását is elvégzik 2018. október 31-ig.

A termelői piac Házirendje miatt a máshol történő árusítás Pusztaszabolcs Város közterületein megszűnik. Ennek megfelelően módosították a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletet és abban a közterület bérlésével kapcsolatos használati díjakat.

Pusztaszabolcsi Termelői Piac Házirendje is napirendre került, melyben nem csak a működési szabályzat, hanem a nyitva tartás és a nem termelői piacként való bérlése is szerepel. (A piac szabályzatát is olvashatják az újságban a városházi hírek között – a szerk.)

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00002 számú pályázat projektmenedzsmenti szolgáltatásának biztosításáról is döntött a Képviselő-testület. Az előterjesztés alapján a legolcsóbb ajánlatot tevő Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kötnek szerződést.

Szent Imre szobor elhelyezés során az előzetesen elkülönített költséget 148.145 Ft-tal túllépték a kivitelezések miatt. Mivel ez előre nem látható többletköltség volt, ezért a költségvetésben a tartalék terhére történik a kifizetése.

Egy lehetséges Infrastruktúra fejlesztési hitelről tárgyalt a Képviselő-testület. Hitel felvételére a cikolai vízbázis kiépítése miatt mindenkép szükség van, s további utak gyors aszfaltozásához is hitelre lenne szükség. Ezért 3 banktól 60 millió Ft, 120 millió Ft s 250 millió Ft hitelre kérnek ajánlatot. Az ajánlatok alapján döntenek a hitel felvételéről és annak mértékéről.

Pusztaszabolcson a Kastély utca meghosszabbításában próba LED lámpákat helyeztek el. Az utat használók szerint a lámpák megfelelő minőségű fényt biztosítnak, ezért az Képviselő-testület támogatja, hogy a költségvetési tartalék terhére rendeljék meg ezeket, 611 ezer Forint összegben.

Az Önkormányzat intézményen belüli létszám átcsoportosítására azért volt szükség, mert az új alapító okirat, mely a Könyvár és Művelődési Házra vonatkozó kötelezően megvalósítandó feladata közé tartozik a Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés. Ennek következményeképpen 1 fővel bővítik a Könyvár és Művelődési Ház állományát, az Önkormányzat költségvetéséből kerül átcsoportosításra a finanszírozása.

„A Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította a Képviselő-testület.

 

Pusztaszabolcs, 2018. augusztus 30.

 

Csányi Kálmán s.k.

polgármester